Inclusie en exclusie criteria

Shiva Zorg biedt verzorgende en verpleegkundige hulp thuis bij cliënten van 18 jaar of ouder.

De zorg kan vanuit de Zvw worden geboden. Het uitgangspunt is om verantwoorde en kwalitatief goede zorg thuis te bieden aan onze cliënten.

Inclusie criteria

Cliënten met onderstaande aandoeningen en/of beperkingen kunnen gebruik maken van de diensten van Shiva Zorg:

1. Somatische aandoening/beperking
2. Psychogeriatrische aandoening/beperking
3. Lichamelijke handicap
4. Zintuigelijke handicap
5. Verstandelijke handicap
6. Psychosociale problemen

Op grond van geloof of levensbeschouwing, op grond van afkomst en cultuur en op grond van geslacht of geaardheid wordt niemand uit- en buitengesloten. 

Exclusie criteria

Wanneer een klant een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving zal moeten worden overgegaan op zorgweigering volgens protocol. In geval van zorgweigering zal Shiva Zorg er zoveel mogelijk aan doen om de klant te ondersteunen om buiten de organisatie passende zorg te vinden die aansluit bij de behoeften van de klant. Grondslag voor het weigeren of beëindigen van zorg is:

1. Toepassen van onvrijwillige zorg, zoals beschreven in de wet zorg en dwang. Er is sprake van onvrijwillige zorg als een klant of zijn vertegenwoordiger níet instemt met zorg of waartegen de klant zich verzet (verbaal of non-verbaal), zoals:

• toedienen vocht, voeding en medicatie, medische handelingen en therapeutische maatregelen;
• beperking van bewegingsvrijheid (ook fixatie);
• in- en opsluiten;
• uitoefenen van toezicht op de klant (ook toezichthoudende domotica);
• onderzoek van kleding of lichaam;
• onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op middelen die het gedrag beïnvloeden (drugs) en op gevaarlijke voorwerpen;
• controle op drugs;
• beperking van vrijheid om het eigen leven in te richten, waardoor de klant iets moet doen of laten;

2. Cliënten die door hun aandoening/beperking baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een verblijfsomgeving met 24 uur toezicht;
3. Cliënten die de zorg of hulp van Shiva Zorg niet accepteren;
4. Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen;
5. Cliënten met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non-verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht.
6. Cliënten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de medewerkers van Shiva Zorg, of onbetamelijk gedrag vertoont zoals agressie, discriminatie, seksueel grens overschrijdend gedrag.
7. Er is geen indicatie aanwezig (uitzondering hierop is de klant die de zorg betaald uit eigen middelen).
8. Complexiteit zorg, wanneer de benodigde zorg voor een klant zeer hoog complex is, bijvoorbeeld vanwege een dubbeldiagnostiek of hoog complexe zorghandelingen, en Shiva Zorg de inschatting maakt dat de zorg niet op een kwalitatief goede manier kan worden geboden.

Er zijn andere organisaties die beter zijn uitgerust om mensen met bovengenoemde specifieke zorgvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.  

Informatie en klachten

De klant waarbij het zorgbeëindigings- of zorgweigeringsprotocol van toepassing is, wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De klant kan hierop in bezwaar gaan bij de klachtencommissie van Shiva Zorg. De schriftelijke klacht kunt u sturen naar Shiva Zorg t.a.v. de Klachtencommissie. Wij zullen deze klacht in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk een terugkoppeling geven. 

Menselijkheid voorop

Bij Shiva Zorg zijn wij trots op de bevlogenheid en de deskundigheid van onze medewerkers waardoor deze de beste zorg leveren. Het is elke dag opnieuw een mooie belevenis om bij cliënten thuis de best mogelijke ondersteuning te bieden en dit samen met collega’s te kunnen organiseren.